Tác phẩm truyện audio Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận gồm có 16 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 29/12/2019 hiện tại đã có đến 16.370 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. 01. Thay Lời Tựa - Lời Đầu Sách 2. 02. I_Phẩm Phật Quốc 3. 03. II_Phẩm Phương Tiện 4. 04. III_Phẩm Đệ Tử 5. 05. III_Phẩm Đệ Tử - Tiếp theo 6. 06. IV_Phẩm Bồ Tát 7. 07. IV_Phẩm Bồ Tát - Tiếp theo 8. 08. V_Phẩm Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh 9. 09. VI_Phẩm Bất Tư Nghì 10. 10. VII_Phẩm Quán Chúng Sanh 11. 11. VIII_Phẩm Phật Đạo 12. 12. IX_Phẩm Vào Pháp Môn Không Hai 13. 13. X_Phẩm Phật Hương Tích 14. 14. XI_Phẩm Hạnh Bồ Tát 15. 15. XII_Phẩm Thấy Phật A Súc 16. 16. XIII_Phẩm Pháp Cúng Dường - XIV_Phẩm Chúc Lụy_Hết ......

Truyện liên quan khác

Loading...