Tác phẩm truyện audio Kinh Đại Bảo Tích Tập 01 gồm có 17 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 27/01/2020 hiện tại đã có đến 7.543 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời dịch giả và Phụ chú 2. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi 1 3. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi 2 4. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Vô Thượng Da La Ni 1 5. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Vô Thượng Da La Ni 2 6. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Xuất Ly Da La Ni 7. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Thanh Tịnh Da La Ni 8. Pháp Hội Mật Tích Kinh Cang Lực Sĩ 1 9. Pháp Hội Mật Tích Kinh Cang Lực Sĩ 2 10. Pháp Hội Mật Tích Kinh Cang Lực Sĩ 3 11. Pháp Hội Mật Tích Kinh Cang Lực Sĩ 4 12. Pháp Hội Mật Tích Kinh Cang Lực Sĩ 5 13. Pháp Hội Mật Tích Kinh Cang Lực Sĩ 6 14. Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử 1 15. Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử 2 16. Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai 1 17. Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai 2 ......

Truyện liên quan khác

Loading...