Tác phẩm truyện audio Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 1 gồm có 16 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 24/01/2020 hiện tại đã có đến 10.185 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Mở đề, Dẫn nhập 2. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 1 3. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 2 4. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 3 5. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 4 6. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 5 7. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 6 8. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 7 9. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 8 10. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 9 11. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 10 12. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 11 13. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 12 14. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 13 15. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 14 16. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 15 ......

Truyện liên quan khác

Loading...