Tác phẩm truyện audio Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 2 gồm có 16 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 23/11/2019 hiện tại đã có đến 14.010 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Môn giải thoát và kệ của các vị Thiên Vương Trời Quang Âm 2. Môn giải thoát và kệ của các vị Thiên Vương Trời Quang Âm tt 3. Môn giải thoát và kệ của các vị Thiên Vương Trời Đại Phạm Thiên 4. Môn giải thoát và kệ của các vị Thiên Vương Trời Tha Hóa Tự Tại 5. Môn giải thoát và kệ của các vị Thiên Vương Trời Hóa Lạc, Đâu Suất, Dạ Ma 6. Môn giải thoát và kệ của các vị Thiên Vương Trời Dạ Ma, Đao Lợi 7. Môn giải thoát và kệ của các vị Thiên Vương Trời Đao Lợi tt 8. Môn giải thoát và kệ của các vị Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử 9. Môn giải thoát và kệ của các vị Càn Thát Bà Vương 10. Môn giải thoát và kệ của các vị Cưu Bàn Trà Vương 11. Môn giải thoát và kệ của các vị Long Vương 12. Môn giải thoát và kệ của các vị Dạ Xoa Vương 13. Môn giải thoát và kệ của các vị Ma Hầu La Già Vương 14. Môn giải thoát và kệ của các vị Khẩn Na La Vương 15. Môn giải thoát và kệ của các vị Ca Lầu La Già Vương 16. Môn giải thoát và kệ của các vị A Tu La Vương ......

Truyện liên quan khác