Tác phẩm truyện audio Kinh Hoa Nghiêm Tập 02 gồm có 25 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 19/12/2019 hiện tại đã có đến 15.419 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Phẩm Vô Tận Tạng 2. Phẩm Thăng Đâu Suất Thiên Cung 3. Phẩm Đâu Suất Kệ Tán 4. Phẩm Thập Hồi Hướng 1 5. Phẩm Thập Hồi Hướng 2 6. Phẩm Thập Hồi Hướng 3 7. Phẩm Thập Hồi Hướng 4 8. Phẩm Thập Hồi Hướng 5 9. Phẩm Thập Hồi Hướng 6 10. Phẩm Thập Hồi Hướng 7 11. Phẩm Thập Hồi Hướng 8 12. Phẩm Thập Hồi Hướng 9 13. Phẩm Thập Hồi Hướng 10 14. Phẩm Thập Hồi Hướng 11 15. Phẩm Thập Hồi Hướng 12 16. Phẩm Thập Hồi Hướng 13 17. Phẩm Thập Hồi Hướng 14 18. Phẩm Thập Địa 1 19. Phẩm Thập Địa 2 20. Phẩm Thập Địa 3 ......

Truyện liên quan khác

Loading...