Tác phẩm truyện audio Kinh Pháp Cú Thí Dụ gồm có 18 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 09/11/2019 hiện tại đã có đến 14.311 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời Nói Đầu 2. Quyển 1_Phẩm 1-Vô Thường; Phẩm 2-Dạy Học; Phẩm 3-Giữ Giới 3. Quyển 1_Phẩm 4-Đa Văn 4. Quyển 1_Phẩm 5-Lòng Tin; Phẩm 6-Cẩn Thận; Phẩm 7-Tư Duy 5. Quyển 1_Phẩm 8-Nhân Từ 6. Quyển 1_Phẩm 9-Lời Nói; Phẩm 10-Song Yếu 7. Quyển 1_Phẩm 11-Buông Lung; Phẩm 12-Tâm Ý; Phẩm 13-Hoa Hương 8. Quyển 2_Phẩm 13-Hoa Hương; Phẩm 14-Ngu Tối 9. Quyển 2_Phẩm 15-Minh Triết; Phẩm 16-A La Hán; P.17-Muôn Ngàn Phép Thuật 10. Quyển 2_Phẩm 18-Ác Hạnh; Phẩm 19-Dao Gậy 11. Quyển 3_Phẩm 20-Người Già; P.21-Yêu Quý Thân Thể; P.22-Thế Tục; P.23-Phật 12. Quyển 3_Phẩm 24-An Ninh; Phẩm 25-Ưa Thích; Phẩm 26-Phẩn Nộ 13. Quyển 3_Phẩm 27-Trần Cấu; Phẩm 28-Phụng Trì; Phẩm 29-Đạo Hạnh 14. Quyển 3_Phẩm 30-Quảng Diễn; Phẩm 31-Địa Ngục 15. Quyển 3_Phẩm 32-Dụ Về Voi; Phẩm 33-Ái Dục 16. Quyển 4_Phẩm 34-Ái Dục; Phẩm 35-Lợi Dưỡng 17. Quyển 4_ Phẩm 36-Sa Môn; P.37-Phạm Chí; P.38-Nê Hoàn; P.39-Sinh Tử 18. Quyển 4_ Phẩm 40-Lợi Ích Của Đạo; Phẩm 41-Cát Tường ......

Truyện liên quan khác