Tác phẩm truyện audio Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1 gồm có 34 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 20/12/2019 hiện tại đã có đến 2.473 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. 01_Phẩm Tựa_HHo_dau-34 2. 02_Thiên Một Pháp_Phẩm Thập Niệm_HHo_35-41 3. 03_Thiên Một Pháp_Phẩm Quảng Diễn_HHo_42-59 4. 04_Thiên Một Pháp_Phẩm Đệ Tử_KHanh_60-77 5. 05_Thiên Một Pháp_Phẩm Tỳ Kheo Ni_KHanh_78-86 6. 06_Thiên Một Pháp_Phẩm Thanh Tín Sĩ_KHanh_87-92 7. 07_Thiên Một Pháp_Phẩm Thanh Tín Nữ_KHanh_93-97 8. 08_Thiên Một Pháp_Phẩm ATuLa_KHanh_98-106 9. 09_Thiên Một Pháp_Phẩm con một_HHo_107-117 10. 10_Thiên Một Pháp_Phẩm Hộ Tâm_HHo_119-134 11. 11_Thiên Một Pháp_Phẩm Bất Hoàn_HHo_135-144 12. 12_Thiên Một Pháp_Phẩm Nhập Đạo_HHo_145-166 13. 13_Thiên Một Pháp_Phẩm Lợi Dưỡng_HHo_167-181 14. 14_Thiên Một Pháp_Phẩm Lợi Dưỡng tt_HHo _182-195 15. 15_Thiên Một Pháp_Phẩm Ngũ Giới_NChau_196-203 16. 16_Thiên Hai Pháp_Phẩm Hữu Vô_NChau_205-212 17. 17_Thiên Hai Pháp_Phẩm Hỏa Diệt_KPhuong_213-233 18. 18_Thiên Hai Pháp_Phẩm An Ban_HHo_234-250 19. 19_Thiên Hai Pháp_Phẩm An Ban tt_HHo_250-264 20. 20_Thien Hai Phap_Phẩm Tàm Quý_KPhuong_265-280 ......

Truyện liên quan khác

Loading...