Tác phẩm truyện audio Kinh Tiểu Bộ tập 4 gồm có 28 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 16/02/2020 hiện tại đã có đến 14.314 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 01 Pháp tối thượng 2. Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 02 - 03 3. Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện Tiểu triệu phú 4. Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 06 - 07 5. Chương 1 - Phẩm Apannaka - Chuyện 08 - 09 - 10 6. Chương 1 - Phẩm Giới - Chuyện 11 - 12 7. Chương 1 - Phẩm Giới - Chuyện 13 đến 16 8. Chương 1 - Phẩm Giới - Chuyện 17 đến 20 9. Chương 1 - Phẩm Kurunga - Chuyện 21 đến 25 10. Chương 1 - Phẩm Kurunga - Chuyện 26 đến 30 11. Chương 1 - Phẩm Kulavaka - Chuyện 31 12. Chương 1 - Phẩm Kulavaka - Chuyện 32 đến 37 13. Chương 1 - Phẩm Kulavaka - Chuyện 38 đến 40 14. Chương 1 - Phẩm Lợi ái - Chuyện 41 đến 50 15. Chương 1 - Phẩm Àsimsa - Chuyện 51 đến 54 16. Chương 1 - Phẩm Àsimsa - Chuyện 55 đến 60 17. Chương 1 - Phẩm Nữ nhân - Chuyện 61 đến 64 18. Chương 1 - Phẩm Nữ nhân - Chuyện 65 đến 70 19. Chương 1 - Phẩm Varana - Chuyện 71 đến 73 20. Chương 1 - Phẩm Varana - Chuyện 74 đến 76 ......

Truyện liên quan khác

Loading...