Tác phẩm truyện audio Kinh Tiểu Bộ tập 9 gồm có 21 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 11/02/2020 hiện tại đã có đến 10.706 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện ba con chim 2. C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Đại nhân thiện xạ Sarabhanga 3. C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Thiên nữ Alambusà 4. C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Long vương Samkhapàla 5. C17-Phẩm bốn mươi bài kệ-Chuyện Tiểu Sutasoma 6. C18-Phẩm năm mươi bài kệ-Chuyện Công chúa Nalinikà 7. C18-Phẩm năm mươi bài kệ-Chuyện Kỳ nữ Ummadantì 8. C18-Phẩm năm mươi bài kệ-Chuyện Hiền giả đại bồ-đề 9. C19-Phẩm sáu mươi bài kệ-Chuyện hiền giả Sonaka 10. C19-Phẩm sáu mươi bài kệ-Chuyện Hiền giả Samkicca 11. C20-Phẩm bảy mươi bài kệ-Chuyện Đại đế Kusa 12. C20-Phẩm bảy mươi bài kệ-Chuyện hại hiền giả Sona-nanda 13. C21-Phẩm tám mươi bài kệ-Chuyện tiểu thiên nga 14. C21-Phẩm tám mươi bài kệ-Chuyện đại thiên nga 15. C21-Phẩm tám mươi bài kệ-Chuyện thực phẩm thiên giới 16. C21-Phẩm tám mươi bài kệ-Chuyện thực phẩm thiên giới - tiếp theo 17. C21-Phẩm tám mươi bài kệ-Chuyện chúa chim Kunàla 18. C21-Phẩm tám mươi bài kệ-Chuyện Đại Sutasoma 19. C21-Phẩm tám mươi bài kệ-Chuyện Đại Sutasoma - tiếp theo 20. C22-Đại phẩm-Chuyện vương tử què câm ......

Truyện liên quan khác

Loading...