Tác phẩm truyện audio Kinh Trung A Hàm _ Tập 1 gồm có 52 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 22/12/2019 hiện tại đã có đến 10.141 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Phẩm 1 Kinh Thiện Pháp; Kinh Trú Độ thọ 2. Phẩm 1 Kinh Thành Dụ; Kinh Thủy Dụ 3. Phẩm 1 Kinh Mộc Tích Dụ; Kinh Thiện Nhân Vãng 4. Phẩm 1 Kinh Thế Gian Phước; Kinh Thất Nhật 5. Phẩm 1 Kinh Thất Xa; Kinh Lậu Tận 6. Phẩm 2 Kinh Diêm Dụ; Kinh Hòa Phá 7. Phẩm 2 Kinh Độ; Kinh La Hầu La 8. Phẩm 2 Kinh Tư; Kinh Già Lam 9. Phẩm 2 Kinh Già Di Ni; Kinh Sự Tử 10. Phẩm 2 Kinh Ni Kiền 11. Phẩm 2 Kinh Ba La Lao 12. Phẩm 3 Kinh Đẳng Tâm; Kinh Thành Tựu Giới 13. Phẩm 3 Kinh Trí; Kinh Sư Tử Hống 14. Phẩm 3 Kinh Thủy Dụ 2; Kinh Cù Ni Sư 15. Phẩm 3 Kinh Phạm Chí Đà Nhiên 16. Phẩm 3 Kinh Giáo Hóa Bệnh 17. Phẩm 3 Kinh Đại Câu Hi La 18. Phẩm 3 Kinh Tượng Tích Dụ 19. Phẩm 3 Kinh Phân Biệt Thánh Đế 20. Phẩm 4 Kinh Pháp Vị Tằng Hữu Pháp ......

Truyện liên quan khác

Loading...