Tác phẩm truyện audio Kinh Tương Ưng Bộ tập 1 gồm có 20 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 30/12/2019 hiện tại đã có đến 11.282 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Phẩm Cây Lau-Phẩm Vườn Hoan Hỷ 2. Phẩm Kiến-Phẩm Quần Tiên 3. Phẩm Cháy-Phẩm Giả-Phẩm Thắng-Phẩm Đoạn 4. C2-Phẩm Thứ Nhất-Phẩm Cấp Cô Độc 5. C2-Phẩm Các Ngoại Đạo 6. C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Nhất 7. C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Hai 8. C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Ba 9. C4 Tương Ưng Ác Ma-Phẩm Thứ Nhất-Thứ Hai 10. C4 Tương Ưng Ác Ma-Phẩm Thứ Ba 11. C5 Tương Ưng Tỳ Kheo Ni 12. C6 Tương Ưng Phạm Thiên-Phẩm Thứ Nhất 13. C6 Tương Ưng Phạm Thiên-Phẩm Thứ Hai 14. C7 Tương Ưng Bà La Môn-Phẩm A La Hán 15. C7 Tương Ưng Bà La Môn-Phẩm Cư Sĩ 16. C8 Tương Ưng-Phẩm Trưởng Lão Vangisa 17. C9 Tương Ưng Rừng 18. C10 Tương Ưng Dạ Xoa 19. C11 Tương Ưng Sakka-Phẩm Thứ Nhất 20. C11 Tương Ưng Sakka-Phẩm Thứ Hai-Thứ Ba ......

Truyện liên quan khác

Loading...