Tác phẩm truyện audio Luận Đại Trí Độ tập 03 gồm có 38 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 07/01/2020 hiện tại đã có đến 13.663 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Q41-Phẩm Thứ Bảy 2. Q41-Phẩm Thứ Tám 3. Q42-Phẩm 9-Tập Tán 4. Q42-Phẩm 9 tt-Tập Tán tt 5. Q43-Phẩm 9tt-Tập Tán tt 6. Q43-Phẩm 9tt-Phẩm 10-Hành Tướng 7. Q44-Phẩm Thứ 11-Huyền Nhơn 8. Q44-Phẩm Thứ 11-Huyền Nhơn tt Và Phẩm Thứ 12 9. Q45-Phẩm Thứ 13 và Phẩm Thứ 14 10. Q45-Phẩm Thứ 15-Phú Lâu Na 11. Q46-Phẩm Thứ 16-Thừa Đại Thừa 12. Q46-Phẩm Thứ 18-Tác Vấn Thừa 1 13. Q47-Phẩm Thứ 18-Tác Vấn Thừa 2 14. Q48-Phẩm Thứ 19-Quảng Thừa 1 15. Q48-Phẩm Thứ 19-Quảng Thừa 2 16. Q49-Phẩm Thứ 20-Phát Thú Thập Địa tt 17. Q49-Phẩm Thứ 20-Phát Thú Thập Địa tt 18. Q50-Phẩm Thứ 20-Phát Thú Thập Địa tt 19. Q50-Phẩm Thứ 20-Xuất Đáo 20. Q51-Phẩm Thứ 22-Thắng Xuất ......

Truyện liên quan khác

Loading...