Tác phẩm truyện audio Luận Đại Trí Độ tập 05 gồm có 37 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 20/05/2020 hiện tại đã có đến 7.183 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Q81-Phẩm 68-Lục Độ Tương Nhiếp 1 2. Q81-Phẩm 68-Lục Độ Tương Nhiếp 2 3. Q82-Phẩm 69-Đại Phương Tiện 1 4. Q82-Phẩm 69-Đại Phương Tiện 2 5. Q83-Phẩm 69-Đại Phương Tiện 3 6. Q83-Phẩm 70-Tam Huệ 1 7. Q84-Phẩm 70-Tam Huệ 2 8. Q84-Phẩm 70-Tam Huệ 3 9. Q85-Phẩm 71-Đạo Thụ 10. Q85-Phẩm 72-Bồ Tát Hạnh 11. Q85-Phẩm 73-Chủng Thiện Căn 12. Q86-Phẩm74-Biến Học 13. Q86-Phẩm75-Tam Thứ Đệ Học 1 14. Q87-Phẩm 75-Tam Thứ Đệ Học 2 15. Q87-Phẩm 76-Nhất Tâm Cụ Vạn Hạnh 16. Q88-Phẩm 77-Lục Dụ 17. Q88-Phẩm 78-Tứ Nhiếp Pháp 1 18. Q88-Phẩm 78-Tứ Nhiếp Pháp 2 19. Q89-Phẩm 78-Tứ Nhiếp Pháp 3 20. Q89-Phẩm 79-Thiện Đạt ......

Truyện liên quan khác

Loading...