Tác phẩm truyện audio Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Hội Nghĩa gồm có 245 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 03/01/2020 hiện tại đã có đến 7.394 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Q1-Giải Thích Đề Mục 2. Q1-Giải Thích Văn Luật-Giải Thích Bài Tựa 1 3. Q1-Giải Thích Văn Luật-Giải Thích Bài Tựa 2 4. Q1-Giải Thích Văn Luật-Giải Thích Giới Tướng 5. Q1-Giới Dâm 1 6. Q1-Giới Dâm 2 7. Q2-Giới Trộm Cấp 8. Q2-Giới Sát 9. Q2-Giới Vọng Ngữ 10. Q2-Giới Hai Thân Nam Nữ Chạm Nhau 11. Q2-Giới Tâm Nhiễm Ô Phạm Tám Việc 12. Q2-Giới Che Dấu Tội Nặng của Người 13. Q2-Giới Tùy Thuận Tỳ Kheo Bị Cử Tội 14. Q3-Giới Làm Mai Mối 15. Q3-Giới Vô Cớ hủy Báng Người 16. Q3-Giới Lấy Một Chút Phần Vô Cớ Phỉ Báng Người 17. Q3-Giới Đến Quan Thưa Kiện Người 18. Q3-Giới Độ Nữ Giới Xuất Gia 19. Q3-Giới Vội Giải Tội Cho Ni Bị Tội 20. Q3-Giới Một Mình Lội qua Nước-Vào Thôn Và Đi Sau ......

Truyện liên quan khác

Loading...