Phật pháp trong đời sống có rất nhiều dạng khác nhau: nhưng mục đích chính đều là những bài giảng về đạo lý ở đời, dậy cho con người biết buông, biết điểm dừng, đúng đạo lý ớ đời. 

Phật pháp và đời sống giúp con người hướng đến những việc thiện, không làm điều sai trái. Biết yêu thương và đùm bọc nhau, từ bỏ những ý nghĩ xấu xa trong tiềm thức.